Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Białymstoku

AKTUALNOŚCI
Zmarł dr inż. Czesław Dawdo

Ze smutkiem i z poczuciem wielkiej straty informujemy o śmierci w dniu 21 sierpnia 2016 r.

 

DR. INŻ. CZESŁAWA DAWDO

 

Wieloletniego nauczyciela akademickiego wielu pokoleń inżynierów na Wydziale Budownictwa Wyższej Szkoły Inżynierskiej później na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej, wybitnego naukowca-specjalisty z zakresu budownictwa i konstrukcji budowlanych. Od wczesnych lat pięćdziesiątych dwudziestego wieku dr inż. Czesław Dawdo był nierozłącznie związany z najpierw odbudową a później rozbudową i rozwojem naszego miasta i całego regionu.. Pełniąc szereg odpowiedzialnych stanowisk w obszarze budownictwa m.in. od 1953 kierownika Wydziału Budownictwa w ówczesnym Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, w 1954 roku został przeniesiony do pracy w Oddziale Inwestycji Wydziału Zdrowia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, gdzie zorganizował zarząd inwestycji, którego został kierownikiem. W okresie tym rozpoczęto budowę: przychodni przeciwgruźliczej z pawilonem leczniczym na 60 łóżek w Białymstoku, Szpital Powiatowy w Bielsku Podlaskim, ośrodki zdrowia w Dąbrowie Białostockiej i w Mońkach, rozbudowa szpitala ginekologicznego i szpitala wojewódzkiego w Białymstoku. 1956 roku Czesław Dawdo został przeniesiony służbowo do pracy w Zarządzie Inwestycji Szkolnych przy kuratorium w Białymstoku. Był to okres budowy tysiąca szkół na tysiąclecie Państwa Polskiego. Na terenie ówczesnego województwa białostockiego w trakcie budowy było 100 szkół. W 1958 roku przeszedł do pracy w Ośrodku Badawczo – Instruktażowym Instytutu Techniki Budowlanej w Białymstoku. Praca w ośrodku polegała na wrażaniu materiałów miejscowego pochodzenia do budownictwa na wsi. Nadzorowano tzw. budynki przykładowe oraz kierowano realizacją budynku doświadczalnego z betonu jamistego. W 1959 roku uzyskał uprawnienia budowlane. Od listopada 1967 roku Czesław przeszedł do pracy w Zakładzie Badań i Doświadczeń przy Białostockim Zjednoczeniu Budownictwa, który zorganizował i którym kierował. Praca w tym zakładzie polegała na wdrażaniu do budownictwa mieszkaniowego nowych technologii uprzemysłowionych, początkowo z wielkiego bloku, tzw. cegły żerańskiej, a następnie z wielkiej płyty (technologie OWT i WK). W 1973 roku zakład badań i doświadczeń został włączony do biura projektów Miastoprojekt Białystok jako tzw. pion badawczy. Pan Czesław Dawdo został powołany na zastępcę dyrektora do spraw badawczo – wdrożeniowych. W okresie tym poszerzony został zakres prac o projektowanie zakładów prefabrykacji. W 1976 roku Pan. Czesław Dawdo objął stanowisko dyrektora biura projektów budownictwa wiejskiego, które sprawował do września 1978 roku. Był to okres wdrażania nowych technologii w obszarze budownictwa rolniczego i jego dynamicznego rozwoju. W październiku 1978 roku Pan Czesław Dawdo przeszedł do pracy na pełen etat do Politechniki Białostockiej na stanowisko starszego wykładowcy, gdzie pracował do 1991 roku będąc równocześnie autorem szeregu opracowań typu badawczego i ekspertyzowego służących potrzebom budownictwa w regionie. Będąc specjalistą w zakresie fundamentowania opracował szereg nowatorskich rozwiązań z zakresu fundamentów budowli m.in. posadowienie na płycie 15-kondygnacyjnego budynku biurowo-administracyjnego.

 

Jako nauczyciel akademicki był wychowawcą wielu pokoleń inżynierów i promotorem wielu prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich..

 

Dr Czesław Dawdo był wielkim popularyzatorem wiedzy o naszym mieście i jego historii. W roku 2003 wspólnie z małżonką Danutą opracował album pt. „Białystok…to co na gruzach powstało”, który został wydany w 2000 egzemplarzy przez Zarząd Oddziału PZITB w Białymstoku. Jest również współautorem wydawnictwa pt. „BHP na stanowisku roboczym” wydanym przez Zarząd Oddziału PZITB i dwóch wydań skryptu pt. „Materiały pomocnicze do ćwiczeń z podstaw budownictwa” wydanych w 1992 i 1995 roku przez Politechnikę Białostocką. dla studentów wydziału budownictwa.

 

Znane było Jego szerokie zaangażowanie w działalność stowarzyszeniową. Do Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa wstąpił w 1958 roku. W latach 1967-1968 był przewodniczącym koła przy Białostockim Zjednoczeniu Budownictwa.

 

Funkcje przewodniczącego Oddziału sprawował w latach 1968-1970, 1987-1990, 1993-2005. Przez 11 lat był członkiem Prezydium Zarządu Głównego, przez dwie kadencje (6 lat) przewodniczył Głównej Komisji Rewizyjnej. Funkcję zastępcy przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego pełnił przez 3 lata. W latach 2002-2005 był sekretarzem zarządu oddziału. Był członkiem zarządu oddziału i przewodniczącym koła seniorów oraz członkiem komisji historii. Został odznaczony wieloma odznaczeniami stowarzyszeniowymi m. in. Srebrną, Złotą i Honorowa Odznaka PZITB z diamentem, Srebrnym i Złoty Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski i szeregiem innych odznaczeń. Był Honorowym Członkiem PZITB i posiadał Honorowe Odznaczenie Sybiraka.

 

Brał czynny udział w organizowanych przez oddział Sesji Naukowo-Technicznych w latach 1967-1998, na których wygłaszał referaty dotyczące rozwoju budownictwa w regionie północno-wschodnim. Przyczynił się do organizacji corocznych konkursów pt. „Budowa Roku w Regionie Północno – wschodnim”.

 

Będąc na emeryturze od 1992 roku opracował ponad 50 opinii technicznych i ekspertyz dotyczących stanu technicznego budynków. W 2009 roku ukończył kurs dotyczący opracowań świadectw charakterystyki energetycznej budynków organizowany przez Zarząd Oddziału PZITB. Był czynnym członkiem Podlaskiej Izby Inżynierów Budownictwa, której był współorganizatorem.

 

Dr Czesław Dawdo był Człowiekiem Wielkiego Formatu, autorytetem, wzorem zawodowej rzetelności, zawsze uczynnym i życzliwym dla wszystkich korzystających z jego rad i pomocy, serdecznym kolegą, człowiekiem niezwykłej prawości i życzliwości.

 

Pan dr inż. Czesław Dawdo kreował wysokie standardy zawodowe i etyczne naukowca i inżyniera budownictwa, propagował ideały Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.

 

Kto żyje w sercu tych, którzy pozostają, nie umiera. Pan dr inż. Czesław Dawdo był Człowiekiem Wielkiej Skromności i Uczynności i takim pozostanie w pamięci szerokiego kręgu inżynierów związanych z budownictwem Podlasia

 

dr inż. Mikołaj Malesza

 

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Oddział w Białymstoku

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2, pok.204

15-950 Białystok

 

NIP: 542-10-00-738, REGON: 0500050562

 

Deklaracja Członkowska (pdf)

 

tel./fax: +48 85 742 04 81

tel. kom. +48/ 881 966 223

e-mail: pzitb@bialystok.enot.pl