Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Białymstoku

O NAS
60-lecie Oddziału PZITB w Białymstoku

 

 

 

"Żyć to działać,
to rozlewać po świecie energię, uczucie.
Pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym, ...!"

(Władysław St. Reymont)

 

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy,

Drodzy Przyjaciele,

 

Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Białymstoku w roku 2009 świętuje Jubileusz 60-lecia. Z tej okazji w niniejszej publikacji przedstawiamy w syntetycznej formie historię Oddziału, a także podsumowujemy działalność naukowo-techniczną i społeczno - zawodową naszego Stowarzyszenia w minionym 60-leciu, ze szczególnym pokazaniem naszych dokonań w okresie ostatnich pięciu lat tj. 2005 – 2009.

 

Pierwszą w Polsce organizację inżynierską utworzono we Lwowie 1862 roku. Było to Towarzystwo dla Pielęgnowania i Rozpowszechniania Wiadomości Technicznych, przemysłowych i Przyrodniczych. Kilka lat później, również we Lwowie utworzono Towarzystwo Ukończonych Techników, które później zmieniło nazwę na Towarzystwo Politechniczne. Towarzystwo to utworzyło oddziały terenowe w Przemyślu, Stanisławowie i Tarnowie. W Krakowie w roku 1877 powstało Krakowskie Towarzystwo Techniczne. Pięć lat później odbył się pod Wawelem I Zjazd Techników Polskich z udziałem ok. 300 inżynierów i techników.

 

W niepodległej Rzeczypospolitej 4 maja 1934 roku powołano Polski Związek Inżynierów Budowlanych (PZIB), którego pierwszy zarząd tworzyli profesorowie: Andrzej Pszenicki, Wacław Paszkowski, Stefan Bryła, Jerzy Nechay i Wacław Żenczykowski. W roku 1935 ówczesny PZIB zostaje członkiem Naczelnej Organizacji Inżynierów Rzeczypospolitej Polskiej. W czasie drugiej wojny światowej PZIB funkcjonował na obczyźnie, a po jej zakończeniu wznowił działalność w kraju. Tymczasem w maju 1947 roku powstała w ramach Naczelnej Organizacji Technicznej konkurencyjna organizacja pod niewiele różniącą się nazwą Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Budownictwa.

 

W tej sytuacji w dniach 14 i 15 czerwca 1948 roku zwołano zjazd zjednoczeniowy, na którym scalono oba związki, powołując Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB) z siedzibą w Warszawie. Na terenie kraju zaczęły powstawać samodzielne oddziały - obecnie jest ich dwadzieścia dziewięć.

 

18 lutego 1949 roku powołano Oddział PZITB w Białymstoku. Terenem działania był północno - wschodni obszar Polski - ówczesne województwo białostockie, a obecnie województwo podlaskie. Pierwszym Przewodniczącym został mg inż. arch. Lesław Jarosz.

 

W minionym 60-leciu Oddziału różne były formy pracy w Stowarzyszeniu. Oddział i Związek przeszły wiele prób, przeżywały wzloty i okresy trudne, przeżyły wszystkie zawirowania polityczne i gospodarcze. Zmieniała się technologia, ewoluowały formy pracy stowarzyszeniowej. Zawsze jednak nasza organizacja dbała o kształtowanie opinii i ocen na temat budownictwa i jego prawidłowego rozwoju, krzewiła zasady etyki zawodowej wśród członków - inżynierów i techników budownictwa.

 

Przyszłość Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa określona jest wyraźnie w Statucie Stowarzyszenia, podobnie jak jego wciąż aktualne cele. Są to między innymi: dbałość o właściwy poziom zawodowy i etyczny, o godność i solidarność zawodową, uczestnictwo w dobrze pojętym lobbingu na rzecz środowiska inżynierskiego, kształtowanie opinii i ocen w ważnych dla budownictwa sprawach. PZITB winno pełnić wiodącą rolę w zakresie rzeczoznawstwa budowlanego. Naszym obowiązkiem jest organizowanie życia koleżeńskiego, pomocy zawodowej i pomocy socjalnej oraz starania o pozyskanie spośród młodej kadry technicznej naszych następców – członków Stowarzyszenia.

 

 

Z powstałą w 2002 roku Polską Izbą Inżynierów Budownictwa nie będziemy konkurować, mamy odmienne funkcje i formy działalności. Naszym zadaniem jest i będzie organizacja różnego rodzaju szkoleń, konferencji naukowo-technicznych, nagradzanie i nagłaśnianie sukcesów zawodowych naszych członków oraz integracja środowiska budowlanego.

 

Izba to nasz partner - reprezentujemy przecież to samo środowisko zawodowe, obszary naszych działań są zbieżne, a zadania uzupełniają się.

 

Działalność naukowo-techniczną i społeczno-zawodową naszego Oddziału w minionym 60-leciu, przedstawiamy w niniejszym opracowaniu. To jubileuszowy hołd złożony wysiłkom naszych członków i przyjaciół. Liczne grono zasłużonych Koleżanek i Kolegów wymieniamy w tej publikacji. Im właśnie oraz wszystkim pozostałym, których praca związkowa nie została odnotowana w niniejszej publikacji, gorąco dziękuję - za to, że nie szczędzili sił, czasu i umiejętności w pracy społecznej na rzecz swojego środowiska zawodowego i dla rozwoju polskiego budownictwa.

 

 

 

Chciałabym podziękować wszystkim działaczom Oddziału PZITB w Białymstoku, Przewodniczącym Kół, Komisji i Komitetów, Członkom Zarządu Oddziału i jego Prezydium za pracę społeczną na rzecz utrzymania autorytetu PZITB, realizacji wspólnych celów dla dobra naszego Związku oraz na rzecz dobra wspólnego.

 

Wszystkim Koleżankom i Kolegom - członkom naszego Oddziału życzę dobrego zdrowia,  wielu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym oraz satysfakcji z działalności społecznej na rzecz naszego Stowarzyszenia.

 

Słowa szczerego szacunku i uznania kieruję do Przyjaciół Oddziału PZITB w Białymstoku: władz wojewódzkich, miejskich i samorządowych, władz Politechniki Białostockiej oraz Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, za okazywaną życzliwość i podejmowanie konkretnych działań dla wspierania naszych inicjatyw.

 

Niezwykle gorące podziękowania i wyrazy szczerego szacunku składam Prezesom Firm, które były Mecenasami, Darczyńcami lub Sponsorami za udzielane wsparcie finansowe działalności statutowej naszego Oddziału (w szczególności w latach 2005-2009).

 

Serdecznie dziękuję za Waszą hojność i szczodrość!!!

 

Dziękuję również patronom medialnym działalności naszego Oddziału w latach 2005 – 2009, a mianowicie: Redakcji ogólnopolskiego miesięcznika Przegląd Budowlany, Telewizji Polskiej Oddział Białystok, Redakcji OBIEKTYWU, Telewizji Białystok, Redakcji Kuriera Porannego, Redakcji Biuletynu Informacyjnego (kwartalnika Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów) oraz Redakcji tygodnika „Okazje” za pokazywanie relacji z naszych uroczystości, a także za ciepłe słowa mówione, czy też pisane o pracy Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu. Dzięki Wam - działalność Oddziału PZITB w Białymstoku była widoczna w Regionie Północno – Wschodnim oraz w całym kraju.

Szacowne nazwiska Prezesów i nazwy Firm, którymi kierują są wymienione w niniejszym wydawnictwie.

 

Serdecznie dziękuję!!!

 

 

Na wniosek władz Oddziału w Białymstoku,

Zarząd Główny naszego Stowarzyszenia uhonorował przedstawicieli urzędów, instytucji oraz firm Medalem Okolicznościowym Jubileuszu 75-lecia PZITB. Medal ten przyznano również zasłużonym członkom Oddziału.

 

Serdecznie gratuluję!

 

 

 

 

 

 

Życzę wszystkim dobrego zdrowia
i szczęśliwej drogi do następnych Jubileuszy!!!

                                                    

 

 

 

                                                                                          mgr inż. Nina Szklennik

                                                                                  Przewodnicząca Oddziału PZITB

                                                                                                          w Białymstoku

 

 

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Oddział w Białymstoku

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2, pok.204

15-950 Białystok

 

NIP: 542-10-00-738, REGON: 050005056

 

Deklaracja Członkowska (pdf)

 

tel./fax: +48 85 742 04 81

tel. kom. +48/ 881 966 223

e-mail: pzitb@bialystok.enot.pl