Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Białymstoku

O NAS
Statut
STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU INŻYNIERÓW
I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
z siedzibą w Warszawie

Statut uchwalony dnia 6 czerwca 2008 roku
przez XLIII Krajowy Zjazd Delegatów PZITB w Krakowie
Warszawa 2009


Spis treści
I.   POSTANOWIENIA OGÓLNE   
II.   CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI   
III.   CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI   
IV.   STRUKTURA PZITB   
V.   NACZELNE WŁADZE PZITB   
  A.  Krajowy Zjazd Delegatów   
  B.  Zarząd Główny   
  C.  Główna Komisja Rewizyjna   
VI.  ODDZIAŁY PZITB I ICH WŁADZE   
  A.  Walne Zgromadzenie Oddziału PZITB   
  B.  Zarząd Oddziału   
  C.  Komisja Rewizyjna Oddziału   
  D.  Sąd Koleżeński Oddziału   
VII.  DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PZITB   
VIII.  MAJĄTEK I FUNDUSZE PZITB   
IX.   ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE PZITB   

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1


Polski Związek  Inżynierów  i Techników Budownictwa,  zwany dalej w skrócie PZITB lub Związkiem, jest dobrowolnym, trwałym,  samorządnym  stowarzyszeniem  naukowo–technicznym, zrzeszającym  inżynierów,  techników,  studentów  i  uczniów. PZITB zajmuje się problematyką budowlaną oraz sprawami zawodowym i społecznymi swoich członków.

§2


PZITB  jest kontynuatorem Polskiego Związku Inżynierów Budowlanych, utworzonego 4 maja 1934 r.

§3


Działalność  Związku  opiera  się  na  pracy  społecznej  ogółu członków. Do  realizacji  swych  celów PZITB może  zatrudniać pracowników.

§4


PZITB posiada osobowość prawną. Nazwa Związku jest prawnie zastrzeżona.

§5


Terenem działania PZITB jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych – miasto stołeczne Warszawa.

§6


PZITB może  powoływać,  łączyć  i  likwidować Oddziały. Oddziały mają osobowość prawną.

§7


1.   PZITB posiada sztandar, odznakę organizacyjną oraz prawnie zastrzeżony znak Związku.
2.   PZITB może nadawać godność członka honorowego, honorowe odznaki srebrne, złote i złote z diamentem oraz ustanawiać inne wyróżnienia.

§8


1.    PZITB może być członkiem krajowych zagranicznych organizacji zrzeszających stowarzyszenia naukowo–techniczne. 
2.     O przystąpieniu do organizacji krajowych  i  zagranicznych bądź wystąpieniu z nich decyduje Zarząd Główny większością co najmniej 2/3 głosów wszystkich członków Zarządu Głównego.


II. CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§9


Podstawowymi celami PZITB są:
1)   dbałość o właściwy poziom zawodowy, moralny etyczny oraz godność i solidarność zawodową swoich członków,
2)   integracja środowisk z branży budowlanej,
3)   ochrona praw zawodowych swoich członków,
4)   prezentowanie  niezależnych  opinii  i  ocen  dotyczących budownictwa oraz szerzenie w społeczeństwie wiedzy o problemach budownictwa,
5)   organizowanie pomocy zawodowej i samopomocy koleżeńskiej.

§ 10


Realizacja celów PZTIB następuje poprzez:
1)    działalność  informacyjną  dotyczącą  budownictwa, w tym działalność wydawniczą oraz organizację ośrodków informacji technicznej,
2)    organizację szkoleń zawodowych, pokazów technicznych i wystaw, odczytów, konferencji naukowo–technicznych, seminariów oraz wyjazdów technicznych,
3)    organizację konkursów o tematyce budowlanej,
4)    współdziałanie w kształtowaniu opinii na temat budownictwa,
5)    współpracę  z  innymi  pokrewnymi  stowarzyszeniami 
krajowymi  i zagranicznymi oraz  izbami samorządu zawodowego,
6)    działalność  w  zakresie  rzeczoznawstwa  budowlanego; 
udzielanie rekomendacji firmom w obszarze budownictwa,
7)    prowadzenie sądów polubownych w sprawach dotyczących działalności w budownictwie,
8)    opiekę nad młodą kadrą techniczną i seniorami PZITB,
9)    prowadzenie działalności integrującej środowisko techniczne w budownictwie. 

§ 11


W realizacji celów statutowych dotyczących budownictwa, zagospodarowania przestrzennego  i ochrony  środowiska PZITB współdziała z organizacjami  społecznymi, gospodarczymi, organami administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjami samorządu zawodowego.

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 12


PZITB zrzesza:
1)    członków zwyczajnych,
2)    członków honorowych,
3)    członków korespondentów,
4)    członków wspierających.

§ 13


1.  Członkiem zwyczajnym może zostać:
a)    obywatel  polski  posiadający  dyplom  inżyniera  budownictwa lub świadectwo technika budowlanego,
b)    obywatel polski posiadający dyplom wyższej uczelni lub świadectwo technika w specjalności związanej z budownictwem, pracujący w budownictwie,
c)    obywatel polski będący studentem co najmniej III roku studiów  na  wydziałach  budownictwa  polskich  uczelni technicznych,
d)    uczeń klasy maturalnej  szkoły  średniej o profilu budownictwa,
e)    cudzoziemiec mający miejsce  zamieszkania  na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniający warunki wykształcenia określone pod lit. a) lub lit. b).
2.   Warunkiem  uzyskania  statusu  członka  zwyczajnego  jest przedstawienie  pisemnych  rekomendacji  dwóch  członków zwyczajnych.
3.    Członków  zwyczajnych  przyjmuje  Zarząd właściwego Oddziału PZITB na podstawie pisemnej deklaracji zgłaszającego się.

§14


1.    Członkiem  honorowym  może  zostać  członek  zwyczajny, który wybitnie zasłużył  się dla PZITB  lub dla wiedzy  technicznej związanej z budownictwem.
2.    Godność  członka  honorowego  nadaje  Krajowy  Zjazd  Delegatów na wniosek Zarządu właściwego Oddziału PZITB, zaopiniowany przez Zarząd Główny.

§15


1.    Członkiem  korespondentem może  zostać  osoba  nie mająca  obywatelstwa  polskiego,  i  nie  posiadająca miejsca  zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca członkiem organizacji zagranicznej o podobnym do PZITB zakresie działania.
2.    Członków korespondentów przyjmuje, na podstawie pisemnej deklaracji zgłaszającego  się, Zarząd Główny, który prowadzi także listę tych członków.

§ 16


1.    Członkiem wspierającym może  być  osoba  prawna  lub  fizyczna,  zainteresowana  działalnością  Związku,  deklarująca gotowość popierania jego działalności i współpracy z nim.
2.    Członków wspierających przyjmuje Zarząd właściwego Oddziału PZITB, na podstawie pisemnej deklaracji zgłaszającego się.

§ 17


Zarząd właściwego Oddziały PZITB, albo Zarząd Główny może odmówić przyjęcia w poczet członków zwyczajnych, wspierających i korespondentów.

§ 18


1.    Członkowie zwyczajni i członkowie honorowi mają prawo do:
a)    czynnego  i  biernego  udziału  w  wyborach  do  władz PZITB,
b)    korzystania z pomocy koleżeńskiej i świadczeń PZITB,
c)    noszenia odznak organizacyjnych PZITB.
2.    Członkowie wspierający mają prawo do:
a)    korzystania z porad PZITB związanych z zagadnieniami technicznymi  oraz  z  pomocy Związku w  podnoszeniu kwalifikacji swoich pracowników,
b)    używania obok swojego nazwiska lub firmy, w przypadku osoby prawnej, dopisku  „Członek Wspierający Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa”.
3.    Członkowie korespondenci mają prawo do:
a)    korzystania z porad PZITB związanych z zagadnieniami technicznymi  oraz  z  pomocy Związku w  podnoszeniu kwalifikacji,
b)    używania obok swojego nazwiska dopisku "Członek korespondent Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa".

§ 19


Członkowie PZITB są zobowiązani do:
1)    realizacji celów Związku i udziału w jego pracach,
2)    przestrzegania  postanowień  statutu,  regulaminów i uchwał władz PZITB,
3)    przestrzegania zasad etyki członka Związku,
4)    regularnego opłacania składek członkowskich oraz spełniania  innych  świadczeń  określonych  w  Regulaminie wymienionym w § 20.

§20


Wysokość składek członkowskich,zasady zwolnień z obowiązku ich uiszczania oraz zasady ustalania  innych świadczeń określa Regulamin składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz PZITB.

§ 21


Członkostwo w PZITB wygasa na skutek:
1)    pisemnej rezygnacji z przynależności do PZITB, złożonej przez członków zwyczajnych  i członków wspierających Zarządowi właściwego Oddziału PZITB, a w przypadku członków honorowych i członków korespondentów Zarządowi Głównemu,
2)    wykreślenia z właściwego rejestru działalności,
3)    śmierci.

§22


Skreślenie członka PZITB następuje w razie naruszenia postanowień §19 pkt.4, przez okres dłuższy niż  jeden rok. Uchwałę w  sprawie  skreślenia  podejmuje Zarząd właściwego Oddziału PZITB.

§23


1.   Wykluczenie  członka  zwyczajnego  następuje  na  mocy uchwały Zarządu właściwego Oddziału PZITB:
a)    w przypadku orzeczenia przez  sąd powszechny prawomocnego  wyroku  w  sprawie  karnej  i  równoczesnego prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego,
b)    na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.
2.    Pozbawienie  godności  członka  honorowego  następuje  na mocy uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów:
a)    w przypadku orzeczenia przez  sąd powszechny prawomocnego  wyroku  w  sprawie  karnej  i  równoczesnego prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego,
b)    na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego. 

§ 24


Pozbawienie  członkostwa  członka wspierającego może  nastąpić  na mocy  uchwały  Zarządu  właściwego  Oddziału  PZITB, a członka-korespondenta na mocy uchwały Zarządu Głównego, w razie nieprzestrzegania postanowień §19.

§ 25


W sprawach członkowskich przysługuje w terminie 14 dni odwołanie od uchwał Zarządu właściwego Organu PZITB do Zarządu Głównego, a od uchwał Zarządu Głównego do Krajowego Zjazdu Delegatów.

IV. STRUKTURA PZITB

§ 26


Władzami PZITB są:
1.    Naczelne władze Związku:
a)    Krajowy Zjazd Delegatów,
b)    Zarząd Główny,
c)    Główna Komisja Rewizyjna,
d)    Główny Sąd Koleżeński.
2.    Oddziałowe władze Związku:
a)   Walne Zgromadzenie Oddziału albo Walne Zgromadzenie Delegatów,
b)    Zarząd Oddziału,
c)    Komisja Rewizyjna Oddziału,
d)    Sąd Koleżeński Oddziału.

§ 27


1.  Kadencja władz PZITB trwa 4 lata.
2.    Członkowie władz PZITB, którzy nie uzyskali absolutorium, nie mogą  kandydować  do władz Związku w  następnej  kadencji.
3.    Nowo wybrane władze powinny ukonstytuować się i przejąć funkcje od poprzednich władz w okresie 15 dni od dnia wyboru. Do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych władz niezbędne czynności związane z działalnością Związku obowiązani są wykonywać członkowie dotychczasowych władz, zgodnie z kompetencjami.
4.   W toku kadencji Organy PZITB mogą dokooptować do swego ustalonego  składu  brakującego  członka  spośród  zastępców członków.

§ 28


1.    Zarząd  Główny  powołuje  oddziały,  określając  ich  nazwę, siedzibę  i  teren  działania.  Nowo  powołany  lub  powstały w wyniku połączenia Oddział powinien mieć co najmniej 50 członków.
2.    Oddziały  łączy,  na  ich  wniosek,  Zarząd  Główny  w  trybie uchwały.
3.    Oddziały rozwiązuje Zarząd Główny w trybie uchwały, z podaniem uzasadnienia.

§ 29


1.    Jednostkami organizacyjnymi powołanymi do realizacji celów statutowych oraz zainteresowań członków Związku są:
a)    na szczeblu Zarządu Głównego: komitety, rady, główne komisje i inne jednostki,
b)    na szczeblu Zarządów Oddziałów: koła, komisje, kluby, zespoły i inne jednostki.
2.    Zasady organizacyjne jednostek Związku są określane przez:
a)    Zarząd Główny - na szczeblu władz naczelnych,
b)    Zarządy Oddziałów - na szczeblu Oddziałów.

§ 30


Jednostki  organizacyjne  Oddziałów  mogą  być,  stosownie  do potrzeb i  zainteresowań  członków,  tworzone  jako:  zakładowe, terenowe, branżowe i inne.

V. NACZELNE WŁADZE PZITB

A. Krajowy Zjazd Delegatów

§ 31


1.    Najwyższą  władzą  PZITB  jest  Krajowy  Zjazd  Delegatów zwany dalej Zjazdem.
2.    Delegaci na Zjazd oraz ich zastępcy wybierani są przez Walne  Zgromadzenia  Oddziałów  albo  Walne  Zgromadzenia Delegatów Oddziałów na okres kadencji.  Ich  liczbę określa Zarząd Główny w  drodze  uchwały  z  zachowaniem  zasady proporcjonalności w stosunku do  liczby członków zwyczajnych Oddziałów w dniu  31  grudnia  roku poprzedzającego zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów. Członkowie honorowi PZITB uczestniczą w Zjeździe na prawach delegatów.
3.    Kadencja wybranych delegatów kończy się z chwilą wyboru nowych delegatów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Oddziału  lub na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów.

§ 32


1.   W  Zjeździe  biorą  udział,  z  głosem  stanowiącym,  delegaci i członkowie honorowi oraz z głosem doradczym członkowie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego, jeżeli nie zostali wybrani delegatami.
2.   W Zjeździe mogą brać udział  także  inne osoby zaproszone przez Zarząd Główny bez prawa głosu.

§ 33


1.    Zjazd może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
2.    Zjazd zwyczajny zwołuje Zarząd Główny przed upływem kadencji naczelnych władz Związku.
3.    Zjazd nadzwyczajny może być zwołany na mocy uchwały Zarządu Głównego powziętej z własnej inicjatywy lub na umotywowane  żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej  lub Zarządów Oddziałów reprezentujących co najmniej 1/3 członków. Zjazd  zwołany  na  żądanie  powinien  się  odbyć w  terminie proponowanym  przez wnioskodawcę  lub wnioskodawców, lecz nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia doręczenia Zarządowi Głównemu pisemnego żądania wraz z proponowanym porządkiem obrad.

§ 34


1.    Zjazd zwołuje Zarząd Główny, a w przypadku wymienionym w § 44 pkt. 4) – Główna Komisja Rewizyjna,  zawiadamiając delegatów oraz Zarządy Oddziałów, co najmniej 21 dni przed terminem Zjazdu, podając jego termin, miejsce i proponowany porządek obrad.
2.    Zjazd nadzwyczajny obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

§ 35


1.    Zjazd jest prawomocny, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa liczby delegatów. Uchwały Zjazdu podejmowane są w głosowaniu  jawnym zwykłą większością głosów oddanych, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.
2.   W razie równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Zjazdu.
3.    Obradami  Zjazdu  kieruje  Prezydium,  wybierane  każdorazowo  spośród delegatów, w  składzie: przewodniczący, dwaj zastępcy i dwaj sekretarze.
4.    Członkowie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego PZITB nie mogą wejść w skład prezydium Zjazdu.
5.    Obrady są prowadzone na podstawie regulaminu przyjętego przez Zjazd.

§ 36


Do kompetencji Zjazdu należy:
1)    uchwalenie Statutu i jego zmian,
2)    uchwalanie głównych kierunków działalności PZITB,
3)    rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Głównego,
4)    wybór  i  odwołanie, w  głosowaniu  tajnym, Przewodniczącego  PZITB i imiennie  wybieranych  członków  oraz zastępców członków: Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej  i Głównego Sądu Koleżeńskiego,  spośród wszystkich członków zwyczajnych PZITB,
5)    wybór delegatów oraz ich zastępców do władz i organizacji, do których należy PZITB,
6)    nadawanie godności członka honorowego,
7)    nadawanie  honorowych  odznak  PZITB  członkom  Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej  i Głównego Sądu Koleżeńskiego,
8)    uchwalanie  regulaminów Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej  oraz Głównego  Sądu Koleżeńskiego,
9)    rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego o  rozwiązaniu Oddziałów  oraz w  sprawach  członkowskich,
10)    podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Związku,
11)   podejmowanie  uchwał  w  innych  sprawach  objętych przedmiotem obrad,
12)   ustalanie zasad etyki członka Związku.

B. Zarząd Główny

§ 37


1.   W okresie między Zjazdami PZITB najwyższą władzą Związku  jest Zarząd Główny, który kieruje całokształtem działalności  PZITB,  za  co  odpowiada  przed  Krajowym  Zjazdem Delegatów.
2.    Zarząd Główny składa się z imiennie wybieranych, w głosowaniu tajnym, przez Krajowy Zjazd Delegatów: Przewodniczącego PZITB  i nie więcej niż 35 członków. Liczbę  imiennie  wybieranych  członków  i  zastępców  członków  ustala każdorazowo Krajowy Zjazd Delegatów w drodze uchwały. 
Przewodniczący Oddziałów, nie będący członkami Zarządu Głównego, mogą uczestniczyć w  jego posiedzeniach  z głosem doradczym.
3.    Posiedzenia  Zarządu  Głównego  powinny  odbywać  się  nie rzadziej niż raz na kwartał
4.    Do kompetencji Przewodniczącego PZITB należy:
a)    kształtowanie zasad działania PZITB,
b)    organizowanie bieżącej pracy Zarządu Głównego,
c)    organizowanie bieżącej pracy Prezydium Zarządu Głównego.
5.    Przewodniczący PZITB odpowiada  za działalność Zarządu Głównego oraz jego Prezydium.
6.    Przewodniczący  PZITB  jest  kierownikiem  zakładu  pracy w  stosunku  do  zatrudnionych w Zarządzie Głównym  pracowników, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
7.    Przewodniczący PZITB  reprezentuje Związek na  zewnątrz, z wyjątkiem spraw majątkowych, o których mowa w § 75 niniejszego Statutu, który, określa sposób reprezentacji Związku w takich sprawach.
8.    Przewodniczący PZITB może pełnić swoją funkcję nieprzerwanie przez dwie kolejne kadencje.
9.   W  razie  długotrwałej  niemożności  pełnienia  funkcji  przez Przewodniczącego PZITB, funkcję tę obejmuje na ten okres jeden  z  wiceprzewodniczących,  wskazany  przez  Zarząd Główny.
10.   Nie można równocześnie pełnić funkcji Przewodniczącego Oddziału oraz funkcji: Przewodniczącego PZITB, sekretarza generalnego, skarbnika Zarządu Głównego.
11.   Przewodniczący  PZITB  nie może  być  członkiem  naczelnych władz innych stowarzyszeń naukowo-technicznych i organizacji zawodowych działających w budownictwie.

§ 38


1.    Zarząd Główny wybiera  ze  swego  składu dwóch wiceprzewodniczących,  sekretarza  generalnego  i  jego  zastępcę  oraz skarbnika i jego zastępcę, którzy łącznie z Przewodniczącym PZITB stanowią Prezydium Zarządu Głównego.
2.    Prezydium Zarządu Głównego kieruje bieżącą działalnością PZITB w okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego.
3.    Zasady  wyboru  członków  Prezydium  określa  regulamin, o którym mowa w § 40 ust. 1.

§ 39


Zarząd Główny w okresie kadencji ma prawo odwołać ze swego składu członków, z powodu ich pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji  lub  długotrwałej  niemożności  pełnienia  powierzonej funkcji, powołując w ich miejsce zastępców. 

§40


1.    Zasady  działania  Zarządu  Głównego  ustala  regulamin uchwalony przez Zjazd.
2.    Uchwały Zarządu Głównego podejmowane  są w  głosowaniu jawnym,  zwykłą większością  głosów,  przy  obecności  co  najmniej połowy wszystkich jego członków, w tym przewodniczącego PZITB lub wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego.

§ 41


1.    Zarząd Główny PZITB określa kierunki działalności Związ-ku na podstawie uchwał i postanowień Zjazdu. W szczególności do zakresu kompetencji i obowiązków Zarządu Głównego należy:
a)    realizacja statutowych celów Związku oraz uchwał Zjazdu PZITB,
b)    reprezentowanie stanowiska PZITB w sprawach budownictwa,
c)    zatwierdzanie planów działania PZITB oraz budżetów i rocznych  sprawozdań  finansowych Zarządu Głównego PZITB (zgodnie z ustawą o rachunkowości),
d)    podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego PZITB,
e)    koordynowanie  działalności  statutowej  Oddziałów PZITB oraz podejmowanie uchwał o  ich powoływaniu, łączeniu, rozwiązywaniu lub zawieszeniu,
f)    powoływanie  i  rozwiązywanie  komitetów  problemowych, komisji, rad innych jednostek Zarządu Głównego oraz ustalanie zakresu ich działania,
g)    ukierunkowywanie  działań  jednostek  organizacyjnych PZITB oraz ocena ich działalności,
h)    uchwalanie  ramowych  regulaminów  jednostek  organizacyjnych,
i)    powoływanie  własnych  jednostek  organizacyjnych  do prowadzenia działalności gospodarczej,
j)    wyrażanie zgody na korzystanie z prawnie zastrzeżonego znaku Związku,
k)    ustosunkowywanie  się  do wniosków Głównej  Komisji Rewizyjnej,
l)    opiniowanie wniosków o nadanie przez Zjazd godności członka honorowego,
m)    nadawanie członkom odznak honorowych PZITB oraz przyznawanie  innych wyróżnień ustanowionych przez Zjazd  albo  Zarząd  Główny  dla  członków  PZITB  lub osób zasłużonych dla PZITB i budownictwa,
n)    rozpatrywanie spraw statutowych w trybie odwołań od decyzji Zarządów Oddziałów PZITB,
o)    uchylanie  uchwał Walnego  Zgromadzenia  Oddziałów lub Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz Zarządów Oddziałów,  jeśli  są  sprzeczne  z  Statutem,  uchwałami Zarządu  Głównego  lub  obowiązującym  prawem.  Od uchwał  Zarządu  Głównego  w  powyższej  kwestii  nie przysługuje odwołanie, przy czym nie dotyczy to spraw objętych §25,
p)    podejmowanie uchwał o przystąpieniu PZITB do organizacji krajowych i zagranicznych,
q)    zawieranie porozumień o współpracy PZITB z instytucjami  i organizacjami na  szczeblu krajowym  i międzynarodowym,
r)    uchwalanie Regulaminu składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz PZITB.
2.    Zarząd Główny nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Oddziałów.

§42


1.    Do obowiązków Prezydium Zarządu Głównego należy:
a)    wykonywanie uchwał Zarządu Głównego,
b)    przygotowywanie projektów uchwał, projektów planów działania i preliminarzy budżetowych Zarządu Głównego PZITB,
c)    nadzór  nad  działalnością  jednostek  organizacyjnych PZITB,
d)    powoływanie komisji o charakterze doraźnym,
e)    gospodarowanie  funduszami  i  zarządzanie  majątkiem PZITB,  oraz  zaciąganie  zobowiązań w  jego  imieniu, w granicach ustalonych przez Zarząd Główny,
f)    podejmowanie  uchwał  w  sprawach  zadań  Prezydium ustalonych  w  Regulaminie  Zarządu  Głównego  oraz  w zakresie upoważnień udzielonych przez Zarząd Główny,
g)    składanie  sprawozdań Zarządowi Głównemu z działalności Prezydium i z realizacji uchwał.
2.    Uchwały  Prezydium  Zarządu  Głównego  podejmowane  są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby jego członków.

C. Główna Komisja Rewizyjna

§43


1.    Główna Komisja Rewizyjna jest władzą naczelną PZITB powołaną do sprawowania kontroli nad działalnością Związku.
2.    Członkowie i zastępcy członków Głównej Komisji Rewizyjnej wybierani  są  imiennie przez Zjazd według  zasad określonych w § 35 pkt. 1  i § 36 pkt. 4), w  liczbie nie większej niż 5 członków i 2 zastępców członków. Liczbę imiennie wybieranych członków i zastępców członków Głównej Komisji Rewizyjnej określa każdorazowo Krajowy Zjazd Delegatów w drodze uchwały.
3.    Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza.
4.    Posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał.

§44


Do  kompetencji  i  obowiązków  Głównej  Komisji  Rewizyjnej należy:
1)    bieżąca kontrola  całokształtu działalności władz PZITB, organów doradczych  i  jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem  działalności  orzeczniczej  sądów  koleżeńskich, pod względem  zgodności  z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Statutu oraz uchwałami Zjazdu,
2)    zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu Głównego lub jego Prezydium uwag, wniosków i ocen dotyczących ich działalności oraz działalności jednostek organizacyjnych,
3)    żądanie  zwołania  Nadzwyczajnego  Zjazdu  w  razie stwierdzenia nie wywiązywania się Zarządu Głównego z jego statutowych obowiązków, a także żądanie zwołania posiedzenia Zarządu Głównego,
4)    zwoływanie Zjazdu, w  razie nie  zwołania go przez Zarząd Główny w terminie lub trybie ustalonym Statutem,
5)    nadzór nad działalnością Komisji Rewizyjnych Oddziałów,
6)    składanie na Zjeździe oceny działalności Zarządu Głównego  i sprawozdania ze swej działalności w okresie kadencji,
7)    składanie na Zjeździe wniosku w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Głównego,
8)    kontrola  gospodarki  finansowej  Zarządu  Głównego i przynajmniej raz do roku przedstawianie uwag, wniosków i ocen wynikających z tej kontroli na posiedzeniu Zarządu Głównego.

§45


1.    Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym w  zebraniach wszystkich władz  i  jednostek  organizacyjnych  PZITB,  z  wyłączeniem  posiedzeń sądów koleżeńskich.
2.    Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą występować w charakterze organu kontrolnego w stosunku do jednostek organizacyjnych PZITB, których są członkami.

§46


Główna Komisja Rewizyjna może zażądać od Zarządu Głównego  zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu,  a od Przewodniczącego PZITB  –  zwołania  posiedzenia  Zarządu  Głównego. Wniosek powinien  zawierać proponowany porządek obrad wraz  z  jego uzasadnieniem. Nadzwyczajny Zjazd powinien się odbyć w ciągu  3 miesięcy  od  doręczenia  Zarządowi Głównemu  żądania, a posiedzenie Zarządu Głównego powinno  się odbyć w  ciągu 3 tygodni od doręczenia żądania. Żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej wymaga poparcia  co najmniej  2/3 wszystkich  członków Głównej Komisji Rewizyjnej.

§ 47


1.    Szczegółowy zakres działania oraz tryb postępowania Głównej Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej uchwalony przez Zjazd.
2.    Uchwały  Głównej  Komisji  Rewizyjnej  podejmowane  są w  głosowaniu  jawnym,  zwykłą  większością  głosów,  przy obecności co najmniej połowy wszystkich jej członków.

D. Główny Sąd Koleżeński

§48


1.    Główny Sąd Koleżeński  jest naczelną władzą PZITB powołaną do:
a)    sprawowania ogólnego nadzoru nad Sądami Koleżeńskimi Oddziałów,
b)    rozpatrywania i rozstrzygania odwołań od orzeczeń Sądów Koleżeńskich Oddziałów, jako sąd drugiej instancji.
2.    Członkowie i zastępcy członków Głównego Sądu Koleżeńskiego wybierani są imiennie przez Zjazd według zasad określonych w § 35 pkt. 1 i § 36 pkt. 4), w liczbie nie większej niż 7 członków 
i 2 zastępców członków. Liczbę  imiennie wybieranych członków  i  zastępców  członków  Głównego  Sądu  Koleżeńskiego określa Krajowy Zjazd Delegatów w drodze uchwały.
3.    Członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego wybierają ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza.

§49


1.    Zasady działania i tryb postępowania Głównego Sądu Koleżeńskiego określa regulamin Głównego Sądu Koleżeńskiego uchwalony przez Zjazd.
2.    Sądy Koleżeńskie mogą nakładać następujące kary dyscyplinarne:
a)    zwrócenie uwagi na niewłaściwość postępowania,
b)    upomnienie,
c)    naganę,
d)    zawieszenie  w  prawach  członkowskich  na  okres  od  3 miesięcy do roku,
e)    wykluczenie z PZITB.
3.    Orzeczenia  Głównego  Sądu  Koleżeńskiego  podejmowane są w głosowaniu  jawnym,  zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy wszystkich jego członków.
4.    Orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego są ostateczne.

VI. ODDZIAŁY PZITB I ICH WŁADZE

§ 50


1.    Oddziały są podstawowymi terenowymi· jednostkami organizacyjnymi PZITB, a ich głównym zadaniem jest realizacja celów Związku.
2.    Oddziały  świadczą na  rzecz Zarządu Głównego  i wspólnej działalności PZITB sumy pieniężne proporcjonalne do liczby  swoich  członków. Wysokość  sum określa w odniesieniu do każdego Oddziału Zarząd Główny.
3.   W  razie zalegania przez Oddział ze  świadczeniem za okres dłuższy niż 1 rok, Zarząd Główny podejmuje w  tej sprawie stosowną uchwałę po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej Oddziału i Głównej Komisji Rewizyjnej.

A. Walne Zgromadzenie Oddziału PZITB

§ 51


1.    Najwyższą władzą Oddziału  jest Walne Zgromadzenie Oddziału  albo  Walne  Zgromadzenie  Delegatów  zwane  dalej Walnym Zgromadzeniem.
2.   W  oddziałach  o  liczbie  większej  niż  150  członków, Walne  Zgromadzenie Oddziału może  być  zastąpione Walnym Zgromadzeniem  Delegatów.  Delegatów  na  okres  kadencji wybiera Walne  Zebranie  członków  jednostek  organizacyjnych Oddziału spośród członków zwyczajnych według zasad określonych uchwałą Zarządu Oddziału, z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do liczby członków zwyczajnych jednostki organizacyjnej.

§ 52


1.   W Walnym Zgromadzeniu Oddziału biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni Oddziału.
2.   W Walnym Zgromadzeniu Delegatów Oddziału biorą udział z  głosem  stanowiącym delegaci  oraz  z  głosem doradczym, nie  wybrani  na  delegatów  członkowie  Zarządu  Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału i Sądu Koleżeńskiego Oddziału oraz inne osoby zaproszone przez Zarząd Oddziału.
3.   W Walnym Zgromadzeniu Delegatów Oddziału na prawach delegatów uczestniczą również członkowie honorowi PZITB, będący członkami tego Oddziału.

§ 53


1.   Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2.    Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie  odbywa  się  w  terminie określonym przez Zarząd Główny.
3.    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie:
a)    może być zwołane na podstawie uchwały Zarządu Głównego,  uchwały  Zarządu Oddziału,  na  żądanie  Komisji Rewizyjnej Oddziału  bądż na  żądanie  co najmniej  1/3 liczby członków zwyczajnych Oddziału,
b)    powinno się odbyć w terminie do 2 miesięcy od dnia podjęcia uchwały Zarządu Głównego lub od dnia doręczenia Zarządowi Oddziału pisemnego żądania wraz z proponowanym porządkiem obrad i jego uzasadnieniem.

§ 54


1.   Walne  Zgromadzenie  zwołuje  Zarząd  Oddziału,  wysyła zawiadomienia  wraz  z  proponowanym  porządkiem  obrad wszystkim członkom Oddziału  lub delegatom, co najmniej 
14 dni przed terminem Zgromadzenia.
2.   W przypadkach wymienionych w § 60 ust. 2 Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Główny.
3.   W razie nie zwołania Walnego Zgromadzenia przez Zarząd Oddziału zwołuje  je w  trybie określonym w ust. 1 Komisja Rewizyjna Oddziału,  z  wyjątkiem  przypadków  wymienionych w ust. 2.

§ 55


1.    Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, chyba, że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.
2.    Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Prezydium, wybrane spośród członków lub delegatów, w składzie: przewodniczący,  jeden  lub dwóch  zastępców oraz  jeden  lub dwóch sekretarzy. Członek ustępujących władz Oddziału, nie może wejść w skład prezydium Walnego Zgromadzenia. 
3.    Obrady są prowadzone na podstawie regulaminu przyjętego przez Walne Zgromadzenie.

§ 56


Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1)    uchwalanie kierunków działania Oddziału,
2)    rozpatrywanie  i  przyjmowanie  sprawozdań  z  działalności Oddziału  za  okres  kadencji  oraz  podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielania  absolutorium  członkom Zarządu Oddziału,
3)    wybór oraz odwołanie, w głosowaniu tajnym, Przewodniczącego Oddziału  i  imiennie wybranych  członków i zastępców członków: Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału i Sądu Koleżeńskiego Oddziału, spośród członków zwyczajnych PZITB danego Oddziału,
4)    wybór delegatów i ich zastępców na Krajowe Zjazdy Delegatów PZITB na okres kadencji władz Oddziału, według zasad określonych przez Zarząd Główny,
5)    wybór delegatów Oddziału i ich zastępców do władz terenowych organizacji, do których należy PZITB,
6)    nadawanie  godności  honorowego  przewodniczącego Oddziału,
7)    uchwalanie regulaminu Zarządu Oddziału,
8)    podejmowanie  uchwał  w  innych  sprawach  objętych przedmiotem obrad,
9)    podejmowanie uchwał w sprawie łączenia lub rozwiązania Oddziału.

B. Zarząd Oddziału

§ 57


1.   Władzą Oddziału w  okresie między Walnymi Zgromadzeniami jest Zarząd Oddziału.
2.    Zarząd Oddziału składa się z Przewodniczącego oraz nie więcej niż 15 członków wybranych imiennie przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków  i zastępców członków Zarządu Oddziału określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
3.    Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona dwóch wiceprzewodniczących, sekretarza  i skarbnika stanowiących, łącznie z Przewodniczącym, Prezydium Zarządu Oddziału.
4.    Posiedzenia  Zarządu  Oddziału  powinny  się  odbywać  nie rzadziej niż raz na kwartał.
5.    Przewodniczący  Oddziału  organizuje  prace  Zarządu  Oddziału oraz jego Prezydium i odpowiada za ich działalność.
6.    Przewodniczący Oddziału może  pełnić  swoją  funkcję  nieprzerwanie przez dwie kolejne kadencje

§ 58


1. Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:
a)    inspirowanie i organizowanie pracy mającej na celu realizację statutowych celów PZITB na obszarze swojego działania i współpraca z Zarządem Głównym w tym zakresie,
b)    wykonywanie uchwał Zjazdu, Zarządu Głównego i Walnego Zgromadzenia, 
c)    powoływanie  i  rozwiązywanie  jednostek  organizacyjnych Oddziału, ustalanie zakresu działania i ich regulaminów oraz udzielanie im pomocy organizacyjnej i merytorycznej,
d)    zatwierdzanie  rocznych  planów  działania  i  sprawozdań z ich realizacji, zatwierdzanie budżetów i rocznych sprawozdań finansowych Oddziału (zgodnie z ustawą o rachunkowości) oraz ustalanie wysokości składki członkowskiej,
e)    zarządzanie majątkiem Oddziału oraz jego funduszami,
f)    zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach posiadanych środków,
g)    organizowanie  działalności  gospodarczej,  jak  również nadzór i kontrola nad tą działalnością,
h)    występowanie do organów państwowych  i  samorządowych oraz pracodawców w przypadku naruszenia praw zawodowych swoich członków,
i)    współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami oraz organizacjami  społecznymi  i  gospodarczymi,  wynikająca  z celów działania określonych w Statucie,
j)    wnioskowanie do Zarządu Głównego o nadanie godności  członka  honorowego,  honorowych  odznak  PZITB i innych odznaczeń,
k)    przyjmowanie  członków  zwyczajnych,  ich  skreślanie zgodnie  z  §  22  i wykluczanie  na  podstawie  §  23  oraz przyjmowanie  członków wspierających na podstawie § 16 ust. 2, w zakresie Oddziału,
l)    zwoływanie  zwyczajnych  i  nadzwyczajnych  Walnych Zgromadzeń,
m)    zawieszanie uchwał walnych zebrań  jednostek organizacyjnych Oddziału lub ich uchylanie, jeżeli są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, Statutem lub uchwałami władz PZITB wyższego szczebla.
2.    Oddziały  jako  jednostki  organizacyjne  posiadające  osobowość prawną ponoszą odpowiedzialność wynikającą z prowadzonej działalności.

§ 59


1.    Zarząd Oddziału działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie
2.    Uchwały Zarządu Oddziału podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy wszystkich jego członków, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.
3.    Zarząd  Oddziału  reprezentuje  na  zewnątrz,  za  wyjątkiem spraw majątkowych, Przewodniczący Oddziału lub upoważniony przez Zarząd Oddziału inny członek Prezydium.
4.    Przewodniczący Oddziału  jest kierownikiem zakładu pracy w stosunku do zatrudnionych z Zarządzie Oddziału pracowników, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

§ 60


1.   W  razie  długotrwałej  niemożności  pełnienia  funkcji  przez Przewodniczącego Oddziału jego obowiązki obejmuje jeden z wiceprzewodniczących, wskazany przez Zarząd Oddziału.
2.   W  razie  niezastosowania  się  władz Oddziału  do  postanowień Statutu, uchwał Zjazdu, uchwał Zarządu Głównego lub Walnego Zgromadzenia, Zarząd Główny ma prawo uchylić uchwały  Zarządu Oddziału,  a w  przypadku  niewykonania poleceń,  w  porozumieniu  z  Główną  Komisją  Rewizyjną, 
podejmuje  uchwałę  o  zawieszeniu  działalności  Oddziału i powołuje komisaryczny Zarząd do czasu wyboru nowych władz lub uchwałę o rozwiązaniu Oddziału.

§ 61


1.    Prezydium  organizuje  działalność  Oddziału  w  okresie między  posiedzeniami  Zarządu Oddziału  i wykonuje  jego uchwały, a w szczególności:
a)    prowadzi bieżącą działalność Oddziału,
b)    przygotowuje projekty uchwał, projekty planów działania i preliminarzy budżetowych Zarządu Oddziału,
c)    gospodaruje  funduszami  i  zarządza majątkiem  Zarządu Oddziału oraz zaciąga w jego imieniu zobowiązania, w granicach ustalonych przez Zarząd Oddziału,
d)    ocenia działalność kół  i  innych  jednostek organizacyjnych utworzonych w Oddziale oraz udziela im pomocy organizacyjnej,
e)    przygotowuje  projekty  uchwał  w  sprawach  przyjmowania,  skreślania  i wykluczania  członków  zwyczajnych i wspierających,
f)    gromadzi składki członkowskie członków Oddziału,
g)    udziela  członkom Oddziału pomocy materialnej  z oddziałowego funduszu pomocy koleżeńskiej
2.    Uchwały  Prezydium  Zarządu  Oddziału  podejmowane  są w  głosowaniu  jawnym  zwykłą  większością  głosów,  przy obecności co najmniej połowy liczby jego członków.

C. Komisja Rewizyjna Oddziału

§ 62


1.    Komisja Rewizyjna Oddziału jest władzą powołaną do sprawowania kontroli działalności Oddziału.
2.    Członkowie i zastępcy członków Komisji Rewizyjnej wybierani są imiennie przez Walne Zgromadzenie, w liczbie nie większej niż 5 członków  i 2 zastępców członków. Liczbę wybieranych 
członków  i  zastępców  członków Komisji Rewizyjnej  określa każdorazowo Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
3.    Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
4.    Komisja Rewizyjna Oddziału odbywa zebrania co najmniej raz na kwartał.

§ 63


Do  kompetencji  i  obowiązków  Komisji  Rewizyjnej  Oddziału należy:
1)    bieżąca  kontrola  działalności  władz  Oddziału,  jego jednostek  organizacyjnych,  z  wyjątkiem  działalności orzeczniczej Sądu Koleżeńskiego, pod względem zgodności  z  przepisami  prawa,  postanowieniami  Statutu i uchwałami władz PZlTS,
2)    współpraca z komisjami rewizyjnymi jednostek organizacyjnych Oddziału,
3)    zgłaszanie  na  posiedzeniach  Zarządu  Oddziału  uwag i wniosków dotyczących działalności Oddziału,
4)    zgłaszanie  Zarządowi  Głównemu  umotywowanych wniosków  o  uchylenie  uchwał  Zarządu Oddziału,  będących w sprzeczności z przepisami prawa, uchwałami Zarządu Głównego, uchwałami Zjazdu albo z postanowieniami Statutu,
5)    przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu Oddziału sprawozdań  ze  swej działalności  i  jej wyników oraz przedkładanie oceny działalności Zarządu Oddziału, jak również wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Oddziału,
6)    zwoływanie Walnych Zgromadzeń Oddziałów w  przypadku, o którym mowa w § 54 ust. 3,
7)    bieżąca  kontrola  gospodarki  finansowej  Zarządu  Oddziału i przynajmniej raz do roku przedstawianie uwag, wniosków  i ocen wynikających z  tej kontroli na posiedzeniu Zarządu Oddziału,
8)    składanie  Głównej  Komisji  Rewizyjnej  corocznie  do końca  pierwszego  kwartału  sprawozdania  ze  swojej działalności w roku ubiegłym.

§64


Członkowie  Komisji  Rewizyjnej  Oddziału  mogą  brać  udział z  głosem doradczym w  zebraniach wszystkich władz  i  jednostek organizacyjnych Oddziału z wyłączeniem posiedzeń Sądu Koleżeńskiego, nie mogą  jednak być  członkami  innych władz Oddziału, jak również występować w charakterze organu kontrolnego w  stosunku  do  jednostek  organizacyjnych Oddziału, których są członkami.

§ 65


1.    Komisja  Rewizyjna  Oddziału  może  pisemnie  zażądać  od Przewodniczącego  Oddziału  zwołania  zebrania  Zarządu Oddziału. Żądanie winno zawierać proponowany przez Komisję porządek obrad oraz jego uzasadnienie. Posiedzenie to powinno się odbyć w ciągu 21 dni od doręczenia Zarządowi Oddziału żądania Komisji Rewizyjnej.
2.    Komisja Rewizyjna Oddziału może pisemnie zażądać od Zarządu Oddziału  zwołania Nadzwyczajnego Walnego  Zgromadzenia.  Żądanie  winno  zawierać  proponowany  przez Komisję  porządek  obrad  oraz  jego  uzasadnienie.  Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu 2 miesięcy od doręczenia żądania Zarządowi Oddziału.
3.    Żądania  Komisji  Rewizyjnej Oddziału  wymagają  poparcia co najmniej 2/3 liczby członków Komisji.

§ 66


1.    Szczegółowy zakres działania oraz tryb postępowania Komisji Rewizyjnej Oddziału określa Regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej uchwalony przez Zjazd.
2.    Uchwały  Komisji  Rewizyjnej  Oddziału  podejmowane  są w  głosowaniu  jawnym,  zwykłą  większością  głosów,  przy obecności co najmniej połowy wszystkich jej członków.

D. Sąd Koleżeński Oddziału

§ 67


1.    Sąd Koleżeński Oddziału jest władzą pierwszej instancji powołaną do:
a)    wydawania  orzeczeń  w  sprawach  członków  Oddziału PZITB, którym przedstawiono zarzut naruszenia postanowień Statutu bądź zasad etyki członka Związku,
b)    rozstrzygania  sporów  i  zatargów  wynikłych  między członkami Oddziału PZITB,
c)    podejmowania postępowania z własnej inicjatywy bądź na  podstawie  otrzymanych  zgłoszeń,  w  przypadkach naruszenia postanowień Statutu bądź zasad etyki przez członków PZITB.
2.    Członkowie  i  zastępcy  członków  Sądu  Koleżeńskiego  wybierani  są  imiennie  przez Walne  Zgromadzenie,  w  liczbie nie większej niż 7 członków i 2 zastępców członków. Liczbę wybieranych członków i zastępców członków Sądu Koleżeńskiego określa każdorazowo Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
3.    Członkowie Sądu  Koleżeńskiego  Oddziału  wybierają  ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
4.    Sąd Koleżeński Oddziału może nakładać kary dyscyplinarne, o których mowa w § 49 ust. 2.

§68


1.    Szczegółowy  tryb  postępowania  Sądu  Koleżeńskiego  Oddziału określa Regulamin Głównego Sądu Koleżeńskiego.
2.    Orzeczenia  Sądu  Koleżeńskiego  Oddziału  podejmowane są w głosowaniu  jawnym,  zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy wszystkich jego członków.
3.    Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego Oddziału przysługuje odwołanie do Głównego Sądu Koleżeńskiego w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

VII. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PZITB

§69


1.    PZITB może  prowadzić  działalność  gospodarczą  związaną z celami Związku  i w  interesie członków na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w szczególności w ustawie 
o rachunkowości.
2.    Dochód  z działalności gospodarczej PZITB  służy  realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Związku.

§ 70


Działalność gospodarcza PZITB może być prowadzona w  formie działalności niewyodrębnionej, prowadzonej samodzielnie lub we współudziale w  przedsiębiorstwach,  fundacjach,  spółkach itp.

VIII. MAJĄTEK I FUNDUSZE PZITB

§ 71


1.    Majątek  PZITB  składa  się  z wszelkich  nieruchomości,  ruchomości,  funduszy  i  innych  praw majątkowych  będących własnością Związku oraz Oddziałów.
2.    Fundusze PZITB składają się z:
a)    składek członków,
b)    dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej,
c)    dochodów z nieruchomości i ruchomości, stanowiących własność PZITB lub będących w jego użytkowaniu,
d)    kapitału i dochodów kapitałowych,
e)    subwencji, dotacji, darowizn, zapisów i innych źródeł.

§ 72


1.    PZITB  organizuje  poprzez Oddziały  samopomoc  koleżeńską, której celem  jest udzielanie pomocy materialnej członkom PZITB.
2.   W celu zapewnienia środków materialnych przeznaczonych na  samopomoc  koleżeńską,  Oddziały  PZITB  tworzą  Fundusz Samopomocy Koleżeńskiej. Zasady tworzenia i gospodarowanie funduszem określa regulamin.
3.    Regulamin  działalności  Funduszu  Samopomocy  Koleżeńskiej uchwala Zarząd Oddziału.

§ 73


1.    PZITB prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.    Za gospodarkę finansową i rachunkowość Zarządu Głównego  odpowiada  Przewodniczący  PZITB  i  skarbnik  Zarządu Głównego, którzy przedkładają do zatwierdzenia Zarządowi Głównemu roczne sprawozdanie finansowe.
3.    Za gospodarkę finansową i rachunkowość Oddziałów odpowiada Przewodniczący Oddziału i skarbnik Oddziału, którzy przedkładają do zatwierdzenia Zarządowi Oddziału  roczne sprawozdanie finansowe.

§ 74


1.    Do ważności oświadczenia woli w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych PZITB  są wymagane podpisy dwóch osób: Przewodniczącego PZITB  lub wiceprzewodniczącego oraz sekretarza generalnego lub skarbnika Zarządu Głównego.
2.   W przedmiocie praw  i obowiązków majątkowych Oddziału PZITB są wymagane podpisy dwóch osób: Przewodniczącego Oddziału lub wiceprzewodniczącego oraz sekretarza Oddziału lub skarbnika Oddziału bądź, z upoważnienia Prezydium Zarządu Oddziału, ich zastępców lub pełnomocników.

IX. ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE PZITB

§ 75


1.    Do zmian Statutu PZITB wymagana jest Uchwała Krajowego Zjazdu Delegatów powzięta większością 2/3 głosów przy obecności na Sali obrad co najmniej połowy wszystkich delegatów upoważnionych do udziału w Zjeździe.
2.    Projektowana zmiana Statutu musi być ujęta w proponowanym  porządku  obrad Krajowego  Zjazdu Delegatów,  dołączonym do zawiadomienia o nim.
3.    Zmiany Statutu wymagają wpisu do właściwego rejestru.

§ 76


Do  rozwiązania  PZITB  wymagana  jest  Uchwała  Krajowego Zjazdu Delegatów powzięta większością 3/4 głosów wszystkich delegatów upoważnionych do udziału w Zjeździe.

§ 77


W przypadku rozwiązania PZITB, jego likwidacja następuje na podstawie przepisów ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz innych, obowiązujących w tym zakresie, przepisów.

§ 78


Niniejszy Statut został uchwalony na XLIII Krajowym Zjeździe Delegatów w dniu 6  czerwca 2008  roku  i obowiązuje od dnia jego zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy.

 

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Oddział w Białymstoku

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2, pok.204

15-950 Białystok

 

NIP: 542-10-00-738, REGON: 050005056

 

Deklaracja Członkowska (pdf)

 

tel./fax: +48 85 742 04 81

tel. kom. +48/ 881 966 223

e-mail: pzitb@bialystok.enot.pl